Hvordan skrive en god søknad på hjelpemidler?

Hvordan skrive en god søknad på hjelpemidler?

– I dag er det slik at mangelfulle søknadsskjemaer fører til at flere må vente unødvendig lenge på sitt hjelpemiddel (eller får avslag).

Manglende opplysninger er ressurskrevende for både bydelene/kommunene og hjelpemiddelsentralen. Her er 8 viktige punkter som er viktig å huske på i søknadsprosessen.

1. Det er viktig å få underskrift. Brukeren, foresatt, verge eller person som er gitt fullmakt må signere søknad.

 2. Informasjon om diagnose skal beskrives. Varig sykdom, skade eller lyte må foreligge (varig innebærer vanligvis mer enn to år).

 3. Praktiske problemer og funksjonsbeskrivelse. Brukers funksjonsnedsettelse må beskrives, hvilke konkrete praktiske problemer fører funksjonsnedsettelsen til og hvordan vil hjelpemidlene det søkes om kunne avhjelpe problemene.

 4. Nødvendighet. For at et hjelpemiddel skal kunne anses nødvendig må det avhjelpe konkrete problemer som følger av funksjonsnedsettelsen og behovet ikke kunne dekkes ved enklere tiltak. Optimale løsninger dekkes ikke alltid. Enklere tiltak kan være enklere/rimeligere hjelpemidler, bistand fra andre (familiemedlemmer/kommunehelsetjeneste) eller andre måter å utføre dagliglivets gjøremål på. Nødvendighetsvilkåret innebærer også en vurdering av selve aktiviteten, for eksempel dersom bruker sparer mer eller mindre tid, hvor viktig det er å spare krefter osv.

 5. Dagligliv eller fritidsaktivitet. For voksne over 26 år dekkes som hovedregel bare behov som kan defineres som «dagligliv». Dette skillet kan være vanskelig, derfor er det viktig at søknadene gir mest mulig utfyllende opplysninger.

Reiser for besøk hos venner og familie anses som dagliglivets behov og stønad kan være aktuelt. I slike saker vil det også være behov for beskrivelse av omfang, det vil si hvor mange reiser og hvor viktige er disse for bruker.

 6. Opplærings- og oppfølgingsansvarlig. Det skal alltid fremkomme navn/telefonnummer og eventuelt e-post adresse til den som skal gi opplæring.

 7. Kontaktopplysninger begrunner. Hjelpemiddelsentralen har ofte behov for å komme i kontakt med den som har skrevet søknaden. Husk alltid å oppføre riktig kontaktinformasjon som tlf.nr/e-post/postadresse.

 8. Leveringsadresse. Der leveringsadresse ikke er den samme som hjemmeadresse er det svært viktig at dette framgår av søknaden.

          Der det søkes hjelpemidler på områder der det er inngått rammeavtaler med rangering av produktene, må det alltid begrunnes hvorfor dersom annet enn førstevalg oppføres.

Her finner du søknadsskjema for hjelpemidler

Se hjelpemidler du kan søke på eller kjøpe selv på www.hjelpemiddelpartner.no