Hjelp, – jeg trenger hjelpemidler!

De fleste av oss trenger hjelpemidler på ett eller annet tidspunkt i livet. Men hvor skal man begynne å lete om du selv eller andre trenger hjelpemidler?

Hjemmeboende og trenger hjelpemidler for å klare deg selv?

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke NAV Hjelpemiddelsentral om hjelpemidler. Har du et kortvarig eller midlertidig behov er det kommunen du skal kontakte

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler, har rett til å søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Det anbefales at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det (kilde www.nav.no).

Som oftest er det en ergoterapeutfysioterapeut eller en hjelpemiddelansvarlig i kommunen. De kan veilede deg i forhold til valg av hjelpemidler og en eventuell søknad. Ofte finner du informasjon om dem på kommunens hjemmesider.

Institusjon og trenger hjelpemidler?

I institusjoner vil kommunen være ansvarlig for de fleste hjelpemidler som er nødvendig for å kunne yte den pleie og forpleining som normalt ytes. Dette gjelder også der behovet har en varighet på over 2 år. Det vil si at utstyr som brukes i behandling, trening og oppøving av funksjoner, eller i den forpleining og service som helseinstitusjonen normalt bør yte ovenfor den enkelte, er ordinært institusjonsutstyr. Dette gjelder også hjelpemidler som kan brukes av flere beboere i institusjonen og som ikke er individuelt tilpasset og til personlig bruk. Møblement med hjelpefunksjoner må anses å være en del av institusjonens møblering. Utgiftene til dette forutsettes dekket over institusjonens driftsbudsjett. Folketrygden har imidlertid ansvar for hjelpemidler til personlig bruk for et mer permanent behov, for eksempel rullestol, ganghjelpemidler, kommunikasjonshjelpemidler, kognitive hjelpemidler, syns og hørselshjelpemidler til personlig bruk. Institusjon må her ikke forveksles med begrepet omsorgsbolig.

Bruker som er bosatt i omsorgsbolig anses som hjemmeboende og vil ha rett til hjelpemidler i sin bolig etter folketrygdlovens bestemmelser som andre hjemmeboende. En hjemmeboende som flytter til institusjon må tilbakelevere utlånte hjelpemidler som faller inn under institusjonens ansvar, det kan være oppreisningsstol, personløfter, seng, dusj-stol, toalettforhøyer og trykkavlastningsmadrass med mer. Avlastningsbolig er kommunenes ansvar. NAV dekker ingen typer hjelpemidler til avlastnings-bolig (kilde www.nav.no).

Kjøpe hjelpemidler selv?

Det finnes en rekke leverandører av hjelpemidler på nett. Det kan være fornuftig å sjekke om dette er en norsk leverandør, slik at du får den hjelpen du trenger om noe skulle oppstå. Ofte sitter hjelpemiddelkontaktene, samt ergoterapeuter og fysioterapeuter i kommunen med informasjon som kan være til stor hjelp.

På våre nettsider kan dere se et utvalg av hjelpemidler som kan søkes på gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. En komplett oversikt over alle hjelpemidler i Norge finner du på www.hjelpemiddeldatabasen.no

Noen enkle hjelpemidler kan man også kjøpe selv i ulike nettbutikker (men husk å være kritisk, spesielt til utenlandske aktører!).

Har du andre spørsmål eller lurer på noe? Kontakt oss gjerne på post@hjelpemiddelpartner.no

Thomas Falch Eide

Ergoterapeut & Daglig leder

Hjelpemiddelpartner